Svenska

Varg föddes på den svenska västkusten, ur karga klippor och salta vindar och ur en längtan efter något nytt. En stark kärlek till den vilda naturen satte tonen, och drömmen om funktionella och inspirerande kläder för livets alla äventyr tog form.

Kassa

Inga produkter i varukorgen

Personuppgiftspolicy

Inledning

Vi på Vargkläder AB (”Vargkläder”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Följande bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy:

Vargkläder AB

Organisationsnummer: 556917-2447
Datavägen 63
436 32 Askim

Sverige

Telefon: 031-78 88 807

E-post: info@vargklader.com

Till vem vänder sig denna policy och vad omfattar den?

Informationen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med de varor och tjänster som Vargkläder erbjuder, och omfattar den behandling av personuppgifter där Vargkläder är att anse som personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, så som namn, bilder, personnummer, e-postadresser och telefonnummer. Med ”behandling av personuppgifter” menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och vad gör vi med dem?

Behandling i samband med beställning/ köp, kundserviceärenden och reklamationer

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du handlar hos oss samt för att behandla din order på olika sätt, vilket kan ha samband med ändamål så som:

 • Hantera eventuella förfrågningar kring vårt företag, hemsida, produkter eller dylikt.
 • Leverans av varor (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Adresskontroll
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål

De kategorier av personuppgifter som behandlas är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, om relevant
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning

Vad gäller ditt köp och relaterade åtgärder så är insamling av dina personuppgifter nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Vad gäller behandling för att administrera returer och klagomål så har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att ge dig god service.

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för ovan syften.

Nödvändig hantering av personuppgifter görs också för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara). Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs enligt tillämplig lag.

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Personuppgifter i samband med deltagande i tävlingar och/eller event.

Vid olika typer av tävlingar och events som tillhandahålls av Vargkläder så kan vi komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

De kategorier av personuppgifter som behandlas är följande:

 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event. Vi sparar dina personuppgifter under den tid som tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår. Vid vinstskatt som ska betalas av vinnaren gäller bokföringslagens arkiveringsregler.

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Nyhetsbrev

Vi behandlar information om dig i samband med utskick av våra nyhetsbrev. Den lagliga grunden för sådan behandling är att vi har ett berättigat intresse av att skicka sådana nyhetsbrev, och de kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, samt din e-postadress. Du kan när som helst invända mot att du får sådana nyhetsbrev genom att klicka på ”unsubscribe” alternativt skicka ett mail till oss på info@vargklader.com. Vi kommer fortsätta att skicka brev till dess att du invänder mot att ta emot sådana nyhetsbrev.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

PersonuppgiftsbiträdenI de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer) så som Klarna, Izettle.

2) Marknadsföring/nyhetsbrevstjänster (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

De personuppgiftsbiträden som nämns ovan kan även, i vissa fall, vara att anse som självständiga personuppgiftsansvariga.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvarigaVi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vänligen se ytterligare detaljer under punkt 5 ovan.

Vi har också implementerat rutiner för att löpande radera ej nödvändiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Inledning

Enligt lag har du vissa rättigheter vad gäller hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. Syftet är att du ska kunna kontrollera att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Nedan kan du läsa mer om de rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig.

Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om bland annat hur, varför och under vilka förutsättningar som vi behandlar dina personuppgifter. Det görs, bland annat, genom denna integritetspolicy.

 Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter som vi behandlar om dig för att verifiera och kontrollera den information vi har om dig. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna som sådant arbete involverar. Om du vill få ett utdrag över de uppgifter som vi behandlar om dig kan du kontakta oss.

Din rätt till tillgång innebär att du har rätt att:

-få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig

-få tillgång till dina personuppgifter, och

-få ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter
(som motsvarar den information som framgår i denna integritetspolicy).

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Om du upptäcker felaktiga uppgifter kan du höra av dig till oss via någon av de kontaktuppgifter som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade när:

-Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för (och det inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen);

-Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (och det inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen);

-Behandling av personuppgifterna har varit olaglig;

-Det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera uppgifterna; eller

-Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter vårt berättigade intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t.ex. från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning etc. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begära att begränsning av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om:

-De personuppgifter vi lagrar/behandlar om dig är felaktiga;

-Behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av personuppgifter istället för att radera dem;

-Vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller

-Du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat intresse är ogiltig och inväntar kontroll av om så är fallet eller ej.

Rätt till dataportabilitet.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till personuppgifter som du har lämnat till oss, och om den rättsliga grunden för behandling är att ett avtal ska uppfyllas eller att ett samtycke föreligger.

Rätt att göra invändningar.

Du har rätt att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Hur du utövar dina rättigheter?

För det fall att du önskar utnyttja några av dina rättigheter eller om du anser att vår behandling av dina personuppgifter står i strid med gällande lag eller i övrigt är olämplig ber vi dig kontakta oss med hjälp av nedan kontaktuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, nämligen Integritetsskyddsmyndigheten, vänligen se imy.se.

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Användning av cookies.

Vår hemsida använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Vi använder två kategorier av Cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria cookies.

När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida.

Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan.

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

Säkerhet

Vargkläder använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Vargkläder att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

I syfte att skydda barns integritet avstår Vargkläder från att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet är under 13 år förutsatt att något samtycke inte inhämtas från målsman. Vargkläder använder inte heller någon information som tillhandahållits av ett barn som vi vet är under 13 år på webbplatsen. Målsman har alltid rätt att efterfråga och tillhandahållas eventuell information som barnet tillhandahållit och kan alltid begära att sådan information raderas.

Är det obligatoriskt att dela med mig av mina personuppgifter?

Såvida inte annat meddelas är det obligatoriskt att förse oss med de personuppgifter som efterfrågas. I annat fall kan du ej handla varor från oss eller delta i våra tävlingar.

Uppdatering samt efterlevnad av policy

Vargkläder kontroller regelbundet att vår hantering av personuppgifter är effektiv och att den möter de krav som finns enligt tillämplig lagstiftning. Vi genomför även kontinuerligt en utvärdering av vår policy för att säkerställa att vår policy följs av oss och av våra anställda. Vi kan komma att uppdatera den här policyn vid jämna mellanrum. Vid väsentliga förändringar i vår policy kommer vi att skicka en notis om sådan förändring till våra kunder.

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter avseende den här integritetspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande uppgifter:

Vargkläder AB
Datavägen 63
436 32 Askim, Sweden

Telefon: 031-78 88 807

E-post: info@vargklader.com

 

Dessa Villkor uppdaterades senast 2021-03-29.